દશપર્ણી અર્ક | પ્રાકૃતિક ખેતીમાં સૌથી શક્તિશાળી જંતુ નિયંત્રક કેવી રીતે બનાવવું તે જાણો.

પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિ અને જૈવિક ખેતી પદ્ધતિમાં કુદરતી રોગ નિયંત્રણ માટે વિવિધ પ્રકારના જંતુ નિયંત્રણ વિકસાવવામાં આવે છે, જેમાં દશપર્ણી અર્ક ખૂબ જ અસરકારક જંતુનાશક છે. નીમાસ્ત્ર, બ્રહ્માસ્ત્ર અને અગ્નિઅસ્ત્રનો…

Continue Readingદશપર્ણી અર્ક | પ્રાકૃતિક ખેતીમાં સૌથી શક્તિશાળી જંતુ નિયંત્રક કેવી રીતે બનાવવું તે જાણો.