આચ્છાદન શું છે? અને પ્રાકૃતિક ખેતીમાં આચ્છાદન શા માટે જરૂરી છે?

જો જમીનની ઉપરની સપાટી પર કુદરતી આવરણ બનાવવામાં આવે તો તેને આચ્છાદન કહેવામાં આવે છે.હાલમાં રાસાયણિક ખેતી પદ્ધતિમાં પ્લાસ્ટિક પેપરનો ઉપયોગ આવરણ (મલ્ચિંગ) માટે થાય છે. જ્યારે કુદરતી ખેતી પદ્ધતિમાં…

Continue Readingઆચ્છાદન શું છે? અને પ્રાકૃતિક ખેતીમાં આચ્છાદન શા માટે જરૂરી છે?