બીજામૃત બનાવવાની રીત અને તેના ફાયદા જાણીએ.

બીજામૃતનો ઉપયોગ પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિમાં વાવણી પહેલા બીજને પટ આપવા માટે થાય છે. કોઈપણ પાકની વાવણી કરતા પહેલા, બીજામૃત થી બીજને પટ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. રાસાયણિક ખેતી પદ્ધતિમાં પણ બીજની માવજત…

Continue Readingબીજામૃત બનાવવાની રીત અને તેના ફાયદા જાણીએ.