પ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિમાં મિશ્ર પાક કેવી રીતે પસંદ કરવો?

બે કે તેથી વધુ પાક એકસાથે લેવાથી એટલે કે ખેતીમાં મિશ્ર પાક લેવાથી સરેરાશ ઉત્પાદન વધે છે.કુદરતી ખેતી પદ્ધતિમાં મુખ્ય પાકની સાથે સહાયક પાકો લેવા પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો…

Continue Readingપ્રાકૃતિક ખેતી પદ્ધતિમાં મિશ્ર પાક કેવી રીતે પસંદ કરવો?

આચ્છાદન શું છે? અને પ્રાકૃતિક ખેતીમાં આચ્છાદન શા માટે જરૂરી છે?

જો જમીનની ઉપરની સપાટી પર કુદરતી આવરણ બનાવવામાં આવે તો તેને આચ્છાદન કહેવામાં આવે છે.હાલમાં રાસાયણિક ખેતી પદ્ધતિમાં પ્લાસ્ટિક પેપરનો ઉપયોગ આવરણ (મલ્ચિંગ) માટે થાય છે. જ્યારે કુદરતી ખેતી પદ્ધતિમાં…

Continue Readingઆચ્છાદન શું છે? અને પ્રાકૃતિક ખેતીમાં આચ્છાદન શા માટે જરૂરી છે?